NNÖK 2014.11.13. Jegyzőkönyv

Crabs Developer | 2014.11.30. 13:26


1./ Az NNÖK képviselői feladatkörének meghatározásaElőterjesztő: Erdővölgyi Emilné elnök
2./ A nemzetiségi oktatás helyzete a Kis Morgó Óvodában és a Vilcsek Gyula Általános IskolábanElőterjesztő: óvodavezető, iskolaigazgató3./ 2014. IV. negyedévi programok megbeszéléseElőterjesztő: Andresz Györgyné képviselő
4./ Az NNÖK ¾ éves pénzügyi helyzetéről tájékoztatóElőterjesztő: Erdővölgyi Emilné elnök5. / Egyebek
Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást az ülés napirendjéről.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:70/2014 (XI.13.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

elfogadja az ülés napirendi pontjait.Felelős: elnök

Határidő: azonnal1. Napirend: Az NNÖK képviselői feladatkörének meghatározásaErdővölgyi Emilné elnök: Javaslom, hogy az NNÖK feladatköreit az alábbiak szerint osszuk fel egymás között:Andresz Györgyné elnökhelyettes:           kulturális ügyek

Erdővölgyi Emilné elnök:                oktatási ügyek és általános ügyvitel

Buzásiné Delacasse Ivett képviselő:           oktatási ügyek egy része és Nemzetiségi

Pedagógus Klub vezetéseFelkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:71/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

az alábbiak szerint osztja fel képviselői között

az ellátandó feladatokat:Andresz Györgyné elnökhelyettes: kulturális ügyek

Erdővölgyi Emilné elnök: oktatási ügyek és általános ügyvitel

Buzásiné Delacasse Ivett képviselő: oktatási ügyek és

Nemzetiségi Pedagógus Klub vezetéseFelelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
2. Napirend: A nemzetiségi oktatás helyzete a Kis Morgó Óvodában és a Vilcsek Gyula Általános IskolábanErdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm Verebélyi Ákos tankerület igazgató Urat, Nyúli Edina iskolaigazgatót és Kielgas-Wiesner Éva intézményvezetőt.

Felkérem a Tisztelt intézményvezetőket, számoljanak be intézményük vonatkozásában a nemzetiségi oktatás aktuális helyzetéről.Nyúli Edina iskolaigazgató: A tavalyi beszámoló tartalmazza az elvégzett feladatokat, nemzetiségi programokat, az oktatásban használt eszközöket, a létszám adatokat, és a rendelkezésre álló személyi-, és tárgyi feltételeket.

A rendelkezésünkre álló tárgyi eszközök megfelelnek az oktatáshoz szükséges minimális követelményeknek, de a jövőben nélkülözhetetlen az eszközök bővítése, fejlesztése. Nemrég szótárakat kaptunk az oktatásunk segítésére, s idén már időben megérkeztek a nemzetiségi tankönyvek és munkafüzetek is.Buzásiné Delacasse Ivett kollégánk befejezte nemzetiségi szakon végzett tanulmányait az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.A nemzetiségi oktatás iránt nagy az érdeklődés, a jelenlegi I. osztályba járó gyermekek fele választotta ezt az oktatási formát.Távlati céljaink: A nemzetiségi oktatást a 2015. évben be kívánjuk vezetni a felsőtagozaton is. Az oktatás személyi feltételei jogszabályi hátterének kell még utánanéznünk, de reményeink szerint ezzel nem lesz gond.

Idén szeptembertől a 2-4. osztályokban Buzásiné Delacasse Ivett, az 1. osztályban Foltiné Drexler Eleonóra végzi a gyermekek oktatását. A hon-, és népismereti órákat szintén Foltiné Drexler Eleonóra tartja.Erdővölgyi Emilné elnök: Jelzés érkezett hozzánk a szülőktől -úgy tudom hozzád is- az első osztályban folyó nemzetiségi oktatás miatt. Szeretném kérdezni, hogy most beszéljünk róla, vagy zárt ülésen vitassuk meg a kérdést?Nyúli Edina iskolaigazgató: Nem szükséges, mert ezt a problémát már intézményen belül megoldottuk, és az NNÖK erről hivatalos úton tájékoztatást kap.Neubauer Rudolf polgármester: Tudomásom szerint jelenleg a Verőcéről érkező gyermekeket is fel kell venni a kismarosi iskolába. Lehet tudni, hogy jelenleg hány gyermek veszi igénybe a kismarosi oktatást, és a következő tanévben hány gyermek fogja igénybe venni?Nyúli Edina iskolaigazgató: Jelenleg kb. 4-6 fő veszi igénybe a kismarosi oktatást, a következő tanévben pedig jelenleg nem tudjuk, hogyan fog alakulni ez a létszám.Verebélyi Ákos tankerület igazgató: Mivel Verőcén nem működik állami iskola, ezért jelenleg a kismarosi iskola fogadja azokat a verőcei gyermekeket, akik nem kívánják igénybe venni az egyházi iskolát. A körzethatárok felülvizsgálása jelenleg van folyamatban, a Kormányhivatal már valószínűleg elküldte az ezzel kapcsolatos levelét a hivatal részére is.

El szeretném mondani, hogy az iskola és a sportcsarnok felújítására összességében 90 millió Ft-ot nyertünk, mely összeget nyílászáró cserére, födém-, és külső fal szigetelésre, valamint fűtőtest és kazán cserére tudunk fordítani.Kielgas-Wiesner Éva óvodavezető: Jelenleg 103 gyermek jár a Kis-Morgó Óvodába, s a gyermekek mindegyike kérte a nemzetiségi nevelést. 2014. év végéig még 20 gyermek felvételére számítunk. Nagy kérdés, hogy emeljük-e fel a jelenlegi csoportjaink létszámát.Erdővölgyi Emilné elnök: Nem javaslom az óvodai csoportok létszámának megemelését. Szükségcsoport létrehozását javaslom, ez által más intézményben kerülne kialakításra egy óvodai csoport befogadására alkalmas helyiség.Kielgas-Wiesner Éva óvodavezető: Idén beindult az 5. óvodai csoport működése. Jelenleg a csoportok az alábbi létszámokkal működnek: 1. csoport: 25 fő
 2. csoport: 24 fő
 3. csoport: 20 fő
 4. csoport: 19 fő
 5. csoport: 25 főA csoportokban jelenleg az intézményvezetőn kívül 10 óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését, melyek közül három pedagógusnak még idén, kettő pedagógusnak pedig a jövő évben lesz meg a megfelelő nemzetiségi végzettsége.Erdővölgyi Emilné elnök: Nagyon fontos, hogy a nemzetiségi oktatási nevelés ellátására a nyelvet kiválóan beszélő pedagógus kerüljön alkalmazásra. Fontos, hogy az oktatás az óvodában legalább 50%-ban, az általános iskolában pedig 100%-ban nemzetiségi nyelven történjen. Az óvoda vonatkozásában fontos a szókincsgyarapítás, mely által a gyermekek megkapják azt a tudást, mellyel az iskolai nemzetiségi oktatásban eredményesen tudnak majd részt venni.

A nemzetiségi oktatás nem öncélú, a nyelv megtanulásán kívül 1000 szállal kötődik a falu kulturális életéhez és múltjához. Fontos, hogy élő kapcsolat alakuljon ki az intézmény és a pedagógus részéről az NNÖK-val, a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteménnyel, a nemzetiségi csoportokkal és az egyházzal. Ehhez nagy segítséget fog nyújtani a Nemzetiségi Pedagógus Klub megalakítása, valamint a már működő Sváb Klub, mert igazi műhelymunkában szeretnénk végezni a nemzetiségi feladatokat.Buzásiné Delacasse Ivett képviselő: Érdekes, hogy az óvodában még a gyermekek 100%-a veszi igénybe a nemzetiségi nevelést, mégis az általános iskolába kerülő gyermekeknek csak a töredéke választja tanulandó nyelvnek a németet.Verebélyi Ákos tankerület igazgató: Ne felejtsük el, hogy jelenleg Európában az angol az üzleti nyelv, ezzel a nyelvvel tudnak a fiatalok jobban érvényesülni, de ezzel nem a német nyelvoktatás jelentőségét szeretném lebecsülni, mert az is nagyon nagy fontossággal bír.Neubauer Rudolf polgármester: Megkérdezném, hogy mi a menete a tanárfelvételnek az általános iskolában?Verebélyi Ákos tankerület igazgató: Az álláshely a „Közigállás” elnevezésű elektronikus felületen kerül meghirdetésre. A beérkezett pályázatokat az iskolaigazgató nézi át, és az ő felelőssége az állás betöltésére legalkalmasabb személy kiválasztása is. A tankerület igazgató ebbe a döntésbe nem szól bele, csak a jogszabályi feltételeknek történő megfelelést ellenőrzi. A felvételt követően három hónap próbaidő van, mely alatt még bármely fél dönthet úgy, hogy nem kívánja a közös munkát tovább folytatni.Neubauer Rudolf polgármester: A német nyelv magas szintű oktatása az önkormányzatnak is fontos, és szeretném, ha a közeljövőben testvérvárosunkkal, Wallhausennel olyan viszonyt tudnánk kialakítani, mely által lehetővé válna szervezett keretek között cserediák program beindítása.Erdővölgyi Emilné elnök: Az NNÖK is folyamatosan támogatja az óvodai-iskolai nemzetiségi oktatást, többek között a tanárok továbbképzésének, és a gyermekek utazásainak támogatásával.

A nemzetiségi oktatási intézményeken a közeljövőben ki kellene helyezni az intézmények nemzetiségi nyelvű nevét, és a Hivatalban is ki kellene rakni egy NNÖK névtáblát.Felkérem a beszámolók elfogadására a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:72/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

elfogadja az oktatási intézmények nemzetiségi oktatásról

adott beszámolóit

a kiegészítésekkel és hozzászólásokkal együtt.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
Tihanyi Tekla szülő: Hozzászólnék az előző napirendhez a nemzetiségi oktatás vonatkozásában. Az oktatási forma beindításakor arról volt szó, hogy az ezt igénybe vevő gyermekek részére megszervezésre fognak kerülni olyan programok, utazások, melyek során a gyermekeknek alkalmuk nyílna a közvetlen környezetben, „éles” szituációban kipróbálniuk a nyelvtudásukat. Én ezt a lehetőséget hiányolom, mert az ígéretekkel ellentétben úgy látom, hogy ez a plusz lehetőség nem adatott meg a nemzetiségi oktatásban részt vevő gyermekeknek.Nyúli Edina iskolaigazgató: A közelmúltban egy bécsi utazást szerveztünk a gyermekek részére, aminek keretében megtekintették az állatkertet.Tihanyi Tekla szülő: Ez így van, de az utazáson nem csak a nemzetiségi oktatásban részesülő gyermekek vettek részt, hanem a többi gyermek is, így a német nyelv anyanyelvi környezetben történő kipróbálása tulajdonképpen elmaradt.Nyúli Edina iskolaigazgató: A kiránduláson valóban részt vettek nemzetiségi oktatásban nem részesülő gyermekek is, de nem akartuk megkülönböztetni a gyermekeket, és egy gyermeknek nehéz megmagyarázni, hogy ő miért is nem mehet el a kirándulásra, mikor a másik gyermek meg elmehet.Erdővölgyi Emilné elnök: Igaza van a szülőnek, mert a kirándulást eredetileg nyelvi feladatok elvégzésére és anyanyelvi környezetben történő nyelvhasználat gyakorlására szerveztük. Mivel azonban olyan sok gyermek jelentkezett, ez a feladat háttérbe szorult, és mi is azon voltunk, hogy a többi gyermek ne legyen hátrányosan megkülönböztetve. Az elkövetkezendő időszakban az iskolának fel kell készülni erre a pozitív diszkriminációra, mert az NNÖK a nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek számára minden lehetőséget biztosítani fog nyelvtanulásuk kiteljesítéséhez (cserediák program, nyelvi kirándulás, nyelvi színházlátogatás).Neubauer Rudolf polgármester: A Kis Morgó Óvoda vonatkozásában felmerült egy óvodatitkári álláshely betöltése, kérem Kielgas-Wiesner Éva óvodavezetőt, hogy mérlegelje az álláshely betöltésének lehetőségét, részleteit.
3. Napirend: 2014. IV. negyedévi programok megbeszéléseAndresz Györgyné elnökhelyettes: A 2014. IV. negyedév keretében az alábbi programok kerülnek megrendezésre:2014.11.15.        Szendehelyen lép fel a Marus Tánccsoport

2014.11.16.        Törökbálintra látogatunk a Sváb Gálára

2014.11.22.    Sváb est, ahol fellépnek az óvodás-, általános iskolás gyermekek, a Marus Tánccsoport, a Nachtigal Kórus és a meghívott vendég csoportok (Nagymarosi Fúvós Zenekar, Solymári és Dunaszentmiklósi Énekcsoportok, valamint a Solymári Nemzetiségi Iskola Gyermek Tánccsoportja)

2014.11.23.    Német nyelvű mise a 2. osztályos gyermekek közreműködésével

2014.11.25.    Adventi koszorú díszítés az óvodás gyermekek segítségével

2014.12.06.    Nachtigal Kórus Adventi ének estje az óvodás és általános iskolás iskolás gyermekek részvételével

2015. januárja    Malenkij Robot központi megemlékezés Zebegényben Nagymaros, Kismaros és Zebegény települések részvételével,

    Malenkij Robot megemlékezés KismarosonErdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:73/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

elfogadja a 2014. IV. negyedévi programokat

az alábbiak szerint:2014.11.15.        Szendehelyen lép fel a Marus Tánccsoport

2014.11.16.        Törökbálintra látogatunk a Sváb Gálára

2014.11.22.    Sváb est, ahol fellépnek az óvodás-, általános iskolás gyermekek, a Marus Tánccsoport, a Nachtigal Kórus és a meghívott vendég csoportok (Nagymarosi Fúvós Zenekar, Solymári és Dunaszentmiklósi Énekcsoportok, valamint a Solymári Nemzetiségi Iskola Gyermek Tánccsoportja)

2014.11.23.    Német nyelvű mise a 2. osztályos gyermekek közreműködésével

2014.11.25.    Adventi koszorú díszítés az óvodás gyermekek segítségével

2014.12.06.    Nachtigal Kórus Adventi ének estje az óvodás és általános iskolás iskolás gyermekek részvételével

2015. januárja    Malenkij Robot központi megemlékezés Zebegényben Nagymaros, Kismaros és Zebegény települések részvételével,

    Malenkij Robot megemlékezés KismarosonFelelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Andresz Györgyné elnökhelyettes

Határidő: folyamatos
Erdővölgyi Emilné elnök: A 2014. szeptemberétől eddig már megrendezett programok és a 2014. IV. negyedévben megrendezésre kerülő programok pénzügyi vonatkozásában az alábbi határozatokat kell meghoznia az NNÖK-nak:1.) Alakuló ülés vendéglátási költségeinek biztosítása

2.) Hartman Anna óvodapedagógus oktatásának támogatása

3.) Márton napi felvonulás támogatása

4.) Búcsúi Nemzetiségi Nap költségeire pénzösszeg elkülönítése

5.) Adventi Koszorú és Betlehem költségeinek fedezése

6.) Marus Tánccsoport ügyének rendezése

7.) Óáldás és Újév Köszöntés esemény költségeinek biztosítása

8.) Határozat elfogadása a SULINET-es együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítésérőlFelkérem a Tisztelt Képviselőket a döntések meghozatalára:A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:74/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

21.000 Ft-ot biztosít az NNÖK alakuló ülés

vendéglátási költségeire.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnalA testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:75/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

30.000 Ft-tal támogatja Hartman Anna

óvodapedagógus továbbtanulási költségeit.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal

A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:76/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

10.000 Ft-ot elkülönít a Márton Napi Felvonulás

támogatására.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:77/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

a Búcsúi Nemzetiségi Nap megvalósítására

200.000.- Ft-ot elkülönít, mely nyilvános

és bárki számára igénybe vehető.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:78/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

10.000 Ft-ot elkülönít az Adventi koszorú és a

Betlehemi jászol felállítására.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:79/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

a Marus Tánccsoport egri fellépését 50.000.- Ft-tal támogatja

(utazási költség)Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:80/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

5.000 Ft-ot elkülönít az Óáldás és

Újév köszöntés költségeire, mely nyilvános

és bárki számára igénybe vehető.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal

A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:81/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

6.000 Ft-tal támogatja

A nemzetiségi óvoda Márton Napi Bálját.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:82/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

20.000 Ft-tal támogatja

a Nachtigal Kórus adventi koncertjét

követő vendéglátást, mely nyilvános

és bárki számára igénybe vehető.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:83/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros dönt, hogy

40.000 Ft-tal támogatja

a Törökbálinton megrendezésre kerülő

Nemzetiségi Gálára történő eljutás

utazási költségét.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:84/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros igazolja, hogy

Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőség

a Sulinet felületen elhelyezte

a német nemzetiség szellemi örökségének

alábbi anyagait:

 • Kismaros három százada” c. kötet
 • “Tanulmányok Kismaros történetéből” c. kötet
 • Fekete erdőtől Verőcéig a Dunán - Sváb Nemz.Est – 90 perces videófilm
 • Nachtigal Kórus főtéri koncertje - Vác 2007 – 90 perces videófilm

Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal
4. Napirend: Az NNÖK ¾ éves pénzügyi helyzetéről tájékoztatóErdővölgyi Emilné elnök: El kell fogadnunk az NNÖK 3/4 –ed éves pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, melyet a Hivatal pénzügyi csoportja az alábbiak szerint elkészített:

 

Megnevezés

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros 2014. 1-9 hó teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft-ban

 

 

 

 

 

 

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módositott

Teljesítés

Telj. %-a

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

 

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.)

270

2269

2269

100,0

1.1.

Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása

270

2269

2269

100,0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

4.

Működési bevételek

 

1

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

 

84

84

100,0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

270

2354

2353

100,0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)

1 611

1611

 

 

9.1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

 

 

 

 

9.2.

Értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

 

9.3.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 611

1611

 

 

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)

1 611

1611

 

 

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)

1 881

3965

2353

59,3

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások

Előirányzat

Módositott

Teljesítés

Telj. %-a

1.

  Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 881

3965

1368

34,5

1.1.

Személyi  juttatások

 

 

 

 

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

1.3.

Dologi  kiadások

1 381

1965

1244

63,3

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

1.5

Egyéb működési célú kiadások

500

1000

124

12,4

2.

  Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.2.+2.3.)

 

 

 

 

2.1.

Beruházások

 

 

 

 

2.3.

Felújítások

 

 

 

 

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

 

 

 

 

3.

Tartalékok

 

1000

 

 

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 881

3965

1368

34,5

5.

Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)

 

 

 

 

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások

 

 

 

 

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

 

 

 

 

5.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

 

 

 

 

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)

1 881

3965

1368

34,5Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:

85/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

az alábbiak szerint elfogadja

Az NNÖK ¾ éves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót:

 

Megnevezés

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros 2014. 1-9 hó teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módositott

Teljesítés

Telj. %-a

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

 

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.)

270

2269

2269

100,0

1.1.

Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása

270

2269

2269

100,0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

4.

Működési bevételek

 

1

 

 

5.

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

 

84

84

100,0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

270

2354

2353

100,0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)

1 611

1611

 

 

9.1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

 

 

 

 

9.2.

Értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

 

9.3.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 611

1611

 

 

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)

1 611

1611

 

 

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)

1 881

3965

2353

59,3

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások

Előirányzat

Módositott

Teljesítés

Telj. %-a

1.

  Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 881

3965

1368

34,5

1.1.

Személyi  juttatások

 

 

 

 

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

1.3.

Dologi  kiadások

1 381

1965

1244

63,3

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

1.5

Egyéb működési célú kiadások

500

1000

124

12,4

2.

  Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.2.+2.3.)

 

 

 

 

2.1.

Beruházások

 

 

 

 

2.3.

Felújítások

 

 

 

 

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

 

 

 

 

3.

Tartalékok

 

1000

 

 

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 881

3965

1368

34,5

5.

Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)

 

 

 

 

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások

 

 

 

 

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

 

 

 

 

5.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

 

 

 

 

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)

1 881

3965

1368

34,5Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: azonnal5. Napirend: EgyebekErdővölgyi Emilné elnök: Felkérem dr. Dabóczi Ákost a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény titkárát, ismertesse az előzetesen megküldött előterjesztésében foglaltakat.Dr. Dabóczi Ákos: Kérem az NNÖK-t, hogy 40.000.- Ft-tal támogassa az „Adatok, nevek és térképek Kismaros XVIII – XIX. Századi történetéből” elnevezésű időszakos kiállításunk megrendezését, és támogassa 20.000.- Ft-tal a múzeum állandó kiállítási tárgyai német nyelvű ismertető tábláinak elkészítését, valamint a német nyelvű szóróanyagainak aktualizálását.Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:86/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

Az alábbiak szerint támogatja a

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményt:1.) 40.000.- Ft-ot biztosít az NNÖK az

„Adatok, nevek és térképek

Kismaros XVIII – XIX. Századi történetéből” elnevezésű

időszakos kiállítás megrendezésére,2.) 20.000.- Ft-ot biztosít az NNÖK a

múzeum állandó kiállítási tárgyai német

nyelvű ismertető tábláinak elkészítésére,

valamint a német nyelvű szóróanyagainak aktualizálására.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: folyamatosErdővölgyi Emilné elnök: Tovább szeretnénk folytatni a kismarosi nemzetiségi múltunk feltöltését a sulinet felületre, ezért a 2015-ös évre újabb együttműködési megállapodást kötünk a Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőséggel az alábbi anyagok feltöltésére: 1. Száli néni naplója című kiadvány,
 2. 2014 decemberében megrendezésre kerülő Adventi Koncert felvételeJavaslom a megküldött együttműködési megállapodás elfogadását.Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:87/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

együttműködési megállapodást köt a

Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőséggel

az alábbi szöveges kiadvány sulinet felületre

történő feltöltésére: Száli néni naplója, melynek

költsége mindösszesen bruttó 76.200.- FtFelelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: folyamatosA testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:88/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

együttműködési megállapodást köt a

Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztőséggel

az alábbi multimédiás kiadvány sulinet felületre

történő feltöltésére: Nachtigal Kórus 2014. évi Adventi koncertje, melynek

költsége mindösszesen bruttó 88.900.- FtFelelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: folyamatos
Erdővölgyi Emilné elnök: Megkerestek a nagymarosi és a dunakeszi nemzetiségi önkormányzatok vezetői azzal a szándékkal, hogy ismét kössünk együttműködési megállapodást különös tekintettel a kulturális és oktatási feladatok megvalósításának összehangolása érdekében. Javaslom, hogy az NNÖK döntsön ennek az együttműködési megállapodásnak az elfogadásáról.Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.A testület (3:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:89/2014 (IX.16.) sz. NNÖK KH.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros

együttműködési megállapodást köt a

Nagymaros Német Nemzetiségi Önkormányzattal és

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a

kulturális és oktatási feladatok

közös megvalósítására.Felelős: Erdővölgyi Emilné elnök

Határidő: folyamatos
Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincsen több hozzászólás, abban az esetben az ülést bezárom.
Kmf.
            Andresz Györgyné                   Erdővölgyi Emilné

                 elnökhelyettes                                elnök