Jegyzőköny 2011.02.03 Közmeghall.

Crabs Developer | 2011.04.04. 11:05

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. február 03-án megtartott közmeghallgatásán.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, és a jelenléti íven szereplő résztvevők


Less Rudolf elnökhelyettes: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent meghívottakat, érdeklődőket és a lakosság megjelent résztvevőit.

Közmeghallgatásunk napirendjei az alábbiak lesznek:


1./ A Sváb Önkormányzat  beszámolója a 2010. október és 2011. február 3. között eltelt időszakról:

  • Szervezeti működésről

  • Kulturális tevékenységről

  • Pénzügyi helyzetről

  • Oktatás- német nyelv tanulás lehetőségének bővítése


Előadó: Adott területért felelős képviselő


2./ Hozzászólások, válaszok


A tisztelt jelenlévőknek beszámolunk a megválasztásunk óta eltelt időszakban végzett munkánkról:

A Dunamenti Svábok Önkormányzata 2010. október 12-én alakult 4 testületi taggal.

Már az alakuló ülésen elhatároztuk, hogy széles együttműködést kívánunk megvalósítani a Községi Önkormányzattal, intézményeivel, és a községben működő civil szervezetekkel. Szorosabb együttműködésben kívánunk dolgozni azokkal a szervezetekkel, csoportokkal, melyeknek célja a sváb hagyományok, valamint az épített- és természeti környezet bármilyen formában történő megőrzése. Szoros kapcsolatot kívánunk kiépíteni az egyházzal, a Plébános Úrral, hiszen ez a sváb község mélyen katolikus volt, s hagyományai szorosan kötődnek az egyházi ünnepekhez.

Már most hét darab aláírt együttműködési megállapodásunk van, s egyeztetés alatt van még további öt. De kitekintünk szűkebb határainkon is, ugyanis együttműködési megállapodás van készülőben a Dunakanyari Önkormányzatok – Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegényi civil szervezet, Visegrád és Dunabogdány – között. Jelenleg a megállapodás megszövegezése van folyamatban, de már megállapodás született a közös rendezvények szervezésére. Minden évben más település sváb önkormányzata – 2011. évben Visegrádon - rendezi, melynek megrendezésében minden önkormányzat részt vesz.

Egy másik társulás előkészítése is folyik Nagymaros, Kismaros, Verőce, Vác és Dunakeszi települések között, melynek legfőbb célja a pályázatokon való eredményesebb részvétel, egymás rendezvényeinek támogatása a települések civil szervezeteinek bevonásával.

Az elmúlt időszak legnehezebb kérdése volt a községi önkormányzattal való egyezkedés a működés feltételeinek értelmezésében, az önálló működés tárgyi-személyi feltételeinek, eszközeinek biztosításában. Sok egyeztetésen vagyunk túl, előrelépés is történt már, de sok kérdésben pl.: a SÖK eszközeinek tárolására alkalmas zárható, önálló hely biztosítása ügyében nem született még megállapodás. A SÖK rendezvényei részére helyiség biztosítása csak külön kérelem alapján történhet.

Biztosított viszont a jegyzőkönyv vezetés, illetve annak adminisztrációja, postázása, valamint a pénzügyi-gazdálkodási adminisztráció. A polgármester Úr lehetővé tette a flottához való csatlakozást kettő telefonnal.

Nem tisztázódott, és nem közeledtek álláspontjaink az ügyben, hogy a SÖK hogyan vehet részt a települési önkormányzat munkájában véleményezési és egyeztetési jogával.

Mivel a SÖK sem meghívót, sem előterjesztést nem kap, így nem tud véleményt kialakítani semmilyen témában. Nem tudunk részt venni így a nemzetiségi óvodát érintő kérdések tárgyalásában sem. Ezekben a kérdésekben további egyeztetésekre lesz szükség. Ha nem sikerül megegyezni, állásfoglalást fogunk kérni.


Andresz Györgyné képviselő: Önkormányzatunk igyekezett különböző programokat és megemlékezéseket szervezni választóink és a falu lakossága számára:

  • részt vettünk a nemzetiségi óvoda által szervezett Márton napi lampionos felvonuláson,

  • egyénileg vettünk részt az ÉMNÖSZ gálán,

  • megszerveztük a Búcsút és elkezdtük újraéleszteni ezt a régi hagyományt,

  • részt vettünk a Nachtigal Kórus karácsonyi koncertjén.


Karácsonyi képeslappal köszöntöttük a faluban élő idős sváb időseinket, családjaikat.

Részt vettünk a Templomban szilveszterkor az Óáldáson, majd a templomból hazafelé tartókat – a Neues Jahr – köszöntés fogadta a Fő téren, majd forralt bor iszogatás közben közösen köszöntöttük a régi kismarosi - szüleinktől örökölt – dalokkal a búcsúzó óévet és a közeledő újat.

Alighogy vége volt az ünnepeknek máris szerveztük Január 2-ára az Elhurcoltak emlékére a Templomban celebrált német misét. Sokan voltak, sokan használták – mert ismerték - a kiosztott német énekeket és imádságokat. Majd ezt követően megkoszorúztuk az emlékművet és a táblát, ahonnan útnak indították őket.

Most pedig nagy erővel készülünk a február 13-án megrendezésre kerülő első Sváb Napunkra, ahol vendégeken kívül fellép a Nachtigal Kórus és a Marus Tánccsoport.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Tájékoztatnám a Tisztelt megjelenteket a SÖK jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Nagyon kevés pénzből gazdálkodunk, de igyekszünk szponzorokat keresni rendezvényeinkre és terveink megvalósítására.

2010. évben 147.000.- Ft.- állt rendelkezésünkre.

2011-es évre ismereteink szerint az alábbi összegek állnak rendelkezésünkre:

Normatív támogatás: 209.000.- Ft,

Feladatalapú támogatás összege még nem ismert.

De már eddig is megtapasztaltuk, hogy kitűzött céljaink elérésében a lakosság mellénk áll, és segítenek nemcsak jó szóval, de munkával és anyagiakkal is. Köszönet érte.


Less Rudolf elnökhelyettes: Én is csak jószándékról tudok beszámolni, mert ebben a néhány hónapban elkészült a SÖK hirdetőtáblája, melyet teljes egészében támogatónk, Hoffman József és cége ajánlott fel. A hirdetőtáblán minden eseményről, tervről és a lakosságot érintő határozatainkról be tudunk számolni, sőt a környező települések rendezvényeiről is itt, időben tudunk tájékoztatást adni. Folyamatban van a honlapunk elkészítése, minden engedélyt elintéztünk, megkértünk, már csak a válaszra várunk. A beköszönő lap már fenn van az interneten, ahol megtekinthető lesz hamarosan az elvégzett munkánk, terveink, jegyzőkönyveink, működési szabályzatunk, valamint a SÖK és csoportjainak rendezvényeiről készült fotók-videók.

Elkészülés alatt van a falu két végére készülő Beköszönő táblánk, melyben szintén nagy segítségünkre van Hoffman József. Köszönjük.


Erdővölgyi Emilné elnök: Végezetül, de nem utolsó sorban tárgyalást folytatunk a polgármester Úrral, az iskolaigazgatóval, és az óvodavezetővel a nemzetiségi oktatás helyzetéről, szélesítéséről a német nyelv elsajátítása érdekében.

A nemzetiségi óvoda nyelvoktató munkáját és nemzetiségi rendezvényeit kiemelt helyen szerepeltetjük munkánkban, és lehetőségeinkhez képest kiemelt támogatást biztosítunk részükre.

Az iskolában együtt gondolkodunk az igazgatónővel a német nyelvoktatás szélesítéséről, nemzetiségi oktatás feltételeinek megteremtéséről (fejkvóta, pályázat).

A polgármesterrel együttműködünk csereüdültetés megszervezésében a német nyelvtanulás erősítéséhez.

Ha másképp nem megy, akkor Nemzetiségi Klubbot tervezünk, ahol a gyerekek a német nyelvterülettel – német nyelvtanulás, honismeret és Németország ismerete, kézműves dolgok, táncok, énekek elsajátításával – ismerkedhetnek meg. Együttműködésről beszélgettünk a művészeti iskola vezetőjével is.


Less Rudolf elnökhelyettes: Köszönöm, hogy figyelemmel kísérték beszámolónkat. Ha van kérdésük-véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban, kérem tegyék fel.


Merész Ferenc Csaba: Jók a programok, ilyeneket továbbra is kell szervezni, de még több embert kellene megmozgatni, és szükséges lenne bevonni a fiatalokat is ebbe a munkába.


Erdővölgyi Emilné elnök: Egyetértek, de még csak fél éve dolgozunk, de igyekszünk felvetésedet figyelembe véve folytatni munkánkat.


Hoffmann József: Nem kell sem kiemelni, sem megköszönni támogatásomat. Tetszik nekem ez a közösség, jónak találom a céljait, és amiben tudom segítem és támogatom.


Erdővölgyi Emilné elnök: Köszönjük.


Szabó Árpádné: Jó, hogy valaki őrzi gyermekkorunk szép dalait, táncait és most még jobb, hogy viseletünkhöz közeli ruhában tehetjük mindezt.


Erdővölgyi Emilné elnök: Köszönöm, és ha nincs több hozzászólás, akkor a közmeghallgatást bezárom.Kmf.             Less Rudolf Erdővölgyi Emilné

             elnökhelyettes          elnök