NNÖK 2014.1.13. közmeghallgatás jkv.

Crabs Developer | 2014.11.30. 13:13
Szervezeti működésről
Kulturális tevékenységről
Pénzügyi helyzetről
Német nyelvoktatás helyzetéről

Előadó: Adott területért felelős képviselő

2./ Hozzászólások, válaszok

Erdővölgyi Emilné elnök: Az első napirendi pont keretében az NNÖK képviselői beszámolnak a 2010. október 12. és 2014. november 13. között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.

Az NNÖK munkaterv szerint ülésezett minden évben. A kötelező 4 ülésen és 1 közmeghallgatáson kívül még igény szerint rendkívüli testületi üléseket is tartottunk. Összesen a négy év alatt 21 alkalommal ülésezett az NNÖK, és 270 db határozatot hozott. Határozatainkkal többek között biztosítottuk az önkormányzat és nemzetiségi intézményei és csoportjai számára a pénzügyi támogatást. Ezekkel a határozatokkal szabtuk meg a munkánkat, annak irányvonalát, melynek fő jellemzője volt a jó kapcsolatok kiépítése az élet minden területén.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a ciklus végére a községi önkormányzattal, és a Vilcsek Gyula Általános Iskolával.
Jó kapcsolatot ápoltunk az óvodával, az egyházzal, a múzeummal és a nemzetiségi csoportokkal.
A jó kapcsolatok eredményeként sikerült közös terveket szőni és megvalósítani a községi önkormányzattal (beköszönő tábla, lélekharang).
Közreműködésünkkel sikerült az iskolában a nemzetiségi német nyelvoktatást beindítani, melynek eredményeképpen 4 osztályban tanulják a gyermekek a német nyelvet heti 5 órában.

Dr. Mátrai Benedek plébános Úrral sikerült a német miséket rendszeresíteni évi 2 alkalommal (januárban a Malenkij Robot, novemberben pedig a Búcsú idején).

Most pedig arról szeretnék beszámolni éves bontásban, hogy másokkal karöltve miket valósítottunk meg a faluban.

2010-ben októbertől decemberig:

Októberben megalakult az NNÖK 4 fővel.
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a helyi intézményekkel és csoportokkal.
Elkezdtük a nemzetiségi programok felállítását: 1.) Adventi Koncert
 2.) Neues Jahr köszöntés


2011. évben

Összeállítottunk egy egyéves programtervet, melyben szerepeltek a nemzetiségi intézmények (itt még csak az óvoda) és nemzetiségi csoportok programjai is.
Januárban és ezután minden évben német nyelvű misét szerveztünk a Malenkij Robotban résztvevőkért. 2012-től három település részvételével tartottuk meg a megemlékezést.
Elkezdtük szervezni a beköszönő tábla felállítását, mely év végére megvalósult.
Elkészült a Kismarosi Sváb Önkormányzat honlapja is  HYPERLINK "http://www.kismarosisvabok.hu" www.kismarosisvabok.hu címmel.
Hozzákezdtünk egy sváb könyvtár kiépítéséhez Cd-k és könyvek vásárlásával.
Sváb nemzetiségi estet szerveztünk.
Támogattuk egy német nyelvű színi előadás megtartását a német nyelvet tanuló óvodás és iskolás gyermekek számára.
Fórum szervezése a német nemzetiségi oktatás bevezetéséről az iskolában a szülők tájékoztatása céljából.
Beindítottuk a Nemzetiségi Klubot.
Elindult a felnőtt német nyelvoktatás és a gyermek német tanfolyam is.
A nemzetiséghez tartozás megvallására buzdítottunk a Népszámlálás során.
A nemzetiségi önkormányzat „Korn Blumen Blau” című lapjának elindítása.
A Búcsú ünnepének felelevenítése a Sváb Nap keretében.
Betlehem készítése a Templom kertben.

2012. évben

Az általános iskola alapító okiratának módosítása a nemzetiségi oktatás kibővítésével.
Nemzetiségi oktatásban részt vevő 1. osztályos gyermekek levizsgáztatása.
Szeptemberben az oktatás beindítása, pedagógus biztosítása a nemzetiségi oktatáshoz az iskola igazgatójával közösen.
Az önkormányzat lapjában német nyelvű cikkek megjelentetése.
A Májusfa bontásakor gyermek német nemzetiségi Napot szerveztünk.
Júliusban közreműködtünk a wallhauseni küldöttség fogadásában és ellátásában a Művelődési Házzal és az Önkormányzattal közösen.
Támogattuk a nemzetiségi pedagógusok továbbtanulását (óvodából 1 fő és iskolából 1 fő)
Wallhausenbe utaztunk az önkormányzattal, a Marus Tánccsoporttal és a Nachtigal Kórussal.
Adventi koszorút készítettünk.

2013. évben

Lélekharang állítása az önkormányzattal közösen (Hoffman József vállalkozótól nagy segítséget kaptunk a faipari munkák elkészítéséhez.
Javaslatot adtunk az óvodavezető és az iskolaigazgató megválasztásakor.
Megvalósítottuk a Temetőkapu felújítását.
Víz Ünnepének bevezetése Virág Vasárnapján, új hagyomány elindítása ezzel az általános iskola nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulóinak közreműködésével.
„Örökség-Kultúra” oktatási E-könyvtárról szerződés kötés.
A Sulineten megjelent kiadványok:

Rixer Gusztáv Kismaros három évszázada című könyv
Tanulmányok Kismaros Történetéből
Nachtigal Kórus Fő téri Koncertje
Marus Tánccsoport – Fekete Erdőtől Verőcéig a Dunán

2014. évben

Malenkij Robot – központi ünnepség megszervezése Zebegény Nagymaros és Kismaros települések részvételével.
Nemzetiségi szavalóverseny az általános iskolával közösen.
Az I-IV. osztályokban nemzetiségi nyelvet tanuló kislányok részére egyenruha varratása.
Riener Rezső díj alapítása a nemzetiségi nyelvet jól tanuló gyermekek számára.

Ezek mellett minden intézményt és csoportot támogattunk minden évben – többször is – fesztiválra, találkozóra és fellépésre való eljutásban.
Támogattuk a Múzeum népszerűsítő programjait, kiállításait, lépcsőfelújítását, a Fényecske Tánccsoport olaszországi fellépését, az óvodások Kinder fesztiválját, bálokat és a Márton Nap megvalósítását.

Most már csak néhány adat az elmúlt 4 évről:

2011. évben

Állami támogatás: 209.000.- Ft
Feladat alapú támogatás:         1.922.000.- Ft

2012. évben

Állami támogatás: 214.000.- Ft
Feladat alapú támogatás:         1.692.000.- Ft

2013. évben

Állami támogatás: 226.000.- Ft
Feladat alapú támogatás:         1.917.000.- Ft

2014. évben

Állami támogatás: 270.000.- Ft
Feladat alapú támogatás:         1.998.000.- Ft

Mindösszesen:         8.448.000.- Ft


Azt gondolom, hogy ehhez nem kell sokat hozzátenni, a számok önmagukért beszélnek.

Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem a Tisztelt Képviselő társaimat, hogy egészítsék ki az általam elmondottakat.

Andresz Györgyné elnökhelyettes: Ahhoz, hogy megértsük a német önkormányzat munkáját, ahhoz az előzményekhez vissza kell fordulnunk. Mint mindenki előtt ismeretes, ebben a faluban is érték a németséghez tartozókat különféle sérelmek a háború alatt-, és után, ezért a háborút követően csak nagyon kevesen vallották magukat a németséghez tartozónak. A falu a 90-es évektől kezdett újra visszakanyarodni gyökereihez, amikor is létrehozta múzeumát, majd az óvoda vált nemzetiségivé és így folyamatosan elkezdtek megalakulni a különböző nemzetiségi csoportok. A Marus Tánccsoport és a Nachtigal Kórus létrejötte, valamint a Marus Napok bevezetése erősítette ezeket a tendenciákat. Megszületett egy testvérvárosi kapcsolat Wallhausen városával, majd egy küzdelmes létrejött a nemzetiségi oktatás az általános iskolában. Ennek a fejlődésnek az eredménye mutatkozott meg a 2011-es népszámláláson, ahol 189-en vallották magukat a német nemzetiséghez tartozónak, így most már ránk is nagyobb felelősség és feladat hárul, hogy a megnövekedett igényeket ki tudjuk elégíteni. Jobban kell támogatnunk, és nagyobb figyelmet kell fordítanunk nemzetiségi intézményeinkre, hagyományaink ápolására. Ehhez kérjük az itt lévők, és minden az üggyel szimpatizáló kismarosi lakos támogatását.

Buzásiné Delacasse Ivett képviselő: Én most még csak a nemzetiségi oktatásról tudok nyilatkozni, mely 4. éve folyik az általános iskolában. Nehéz körülmények között indultunk, szűkös eszköztárral, melyet a német önkormányzat az iskola igazgatójával közösen igyekeznek évről-évre fejleszteni, bővíteni. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzetiségi oktatás alapja a német nemzetiségi nyelvet jól beszélő pedagógus biztosítása. Tervezzük a német önkormányzattal egy Nemzetiségi Pedagógus Klub létrehozását, mely reményeink szerint nagyban fogja segíteni a szakmai munkát, a nyelvképzést és a községben folyó nemzetiségi élethez való szorosabb kapcsolódást.

Less Rudolf póttag: Továbbra is a német önkormányzat teljes értékű tagjának érzem magam, és biztosítom az NNÖK-t arról, hogy a technikai-, műszaki feladatok ellátásában a továbbiakban is lehet rám számítani.

Dr. Dabóczi Ákos: Szeretném megköszönni az NNÖK-nak az elmúlt ciklus során a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény részére nyújtott támogatást és remélem, hogy az elkövetkezendő ciklus során is számíthatok az NNÖK támogatására.

Erdővölgyi Emilné elnök: Köszönöm, és ha nincs több hozzászólás, akkor a közmeghallgatást bezárom.


Kmf.


        Andresz Györgyné Erdővölgyi Emilné
              elnökhelyettes          elnök