Jegyzőkönyv 2011.01.19

Crabs Developer | 2011.04.04. 11:03

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. január 19-én megtartott ülésén.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető

Wiesner Éva óvodavezető


Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, köztük Wiesner Évát, a Vilcsek Gyula Általános Iskola és Kis Morgó Óvoda KIKI óvodavezetőjét. A mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek:

1.) A Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe,

2.) Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros között megkötendő együttműködési megállapodás megvitatása,

3.) Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott támogatás felhasználásáról,

4.) Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének módosítása, valamint

5.) Egyebek körébe tartozó ügyek megvitatása.


Less Rudolf alelnök: Javaslom, hogy ülésünket a harmadik napirendi pont megvitatásával kezdjük tekintettel arra, hogy ülésünkön a Kismarosi Óvoda vezetője személyesen is jelen van.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást az ülés napirendjéről.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


10/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja az ülés napirendjét azzal a módosítással,

hogy az ülést a 3. napirenddel kezdődik


Felelős: elnök

Határidő: azonnal


  1. Napirend: Beszámoló az előző ciklus Német Kisebbségi Önkormányzata által a Kismarosi Civil Szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról.


Wiesner Éva óvodavezető: A Német Kisebbségi Önkormányzattól 51.900.- Ft támogatást kaptunk. A támogatás összegéből egy darab fésülködős asztalkát, valamint egy darab polcos szekrényt vásároltunk. A támogatás részletes felhasználását az ülés előtt átadott papír alapú beszámoló tartalmazza. A vételről a számlát Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi Osztályán leadtam. Kérem a beszámolóm elfogadását.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Wiesner Éva óvodavezető beszámolóját elfogadom, de meglátásom szerint a későbbiekben nyújtott támogatásokat oly módon kellene felhasználni, hogy az jobban kifejezze-szolgálja a német nemzetiség célját, kifejezését.


Andresz Györgyné képviselő: Mint a Fülemüle Kórus képviselője tájékoztatom a testület tagjait, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat a Kórust 60.000.- Ft. támogatásban részesítette, mely összeget nemzetiségi jellegű ruha elkészítésére (anyag megvétele, ruha megvarrása) költöttünk. A ruhák anyagát már számla ellenében megvettük, a ruhaanyag jelenleg a varrónőnél van. A ruhák elkészítésének várható végösszege 90.000-100.000.- Ft lesz.


Erdővölgyi Emilné elnök: Dr. Dabóczi Ákos a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény képviselője ülésünkön nem tudott megjelenni, de elküldte részünkre a támogatás felhasználását bemutató beszámolót, melynek javaslom az elfogadását.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Személyem képviseli a Marus Tánccsoportot. A tánccsoport a Német Kisebbségi Önkormányzattól 60.000.- Ft. támogatást kapott. A támogatással a szervezetünk női tagjai részére elkészítendő 10 darab női táncruha bekerülési költségét egészítettük ki. A 10 darab ruha elkészítésének várható bekerülési összege 360.000.- Ft. A támogatáson felüli részt pályázaton elnyert támogatással pótoljuk ki.


Erdővölgyi Emilné elnök: Ülésünkön a Photo Pont Kiadó nem jelent meg, a támogatás felhasználásáról írásos anyagot hozzánk nem juttatott el. Javaslom a szervezet ismételt megkeresését, és a beszámolás határidejének a soron következő ülésünk időpontjára történő módosítását. Felkérem a testületet szavazásra.


11/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

az alábbi támogatásban részesített szervezetek

beszámolóját elfogadja:

Vilcsek Gyula Általános Iskola és Kis Morgó Óvoda KIKI

Fülemüle Kórus

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

Marus Tánccsoport

Az ülésen meg nem jelent Photo Pont Kiadó

beszámolásának határideje a soron következő

ülés időpontja, mely 2011. február 3.


Felelős: elnök

Határidő: 2011.02.03.


/A beszámolók elfogadását követően Wiesner Éva óvodavezető elhagyja az ülést/

  1. Napirend: A Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe.


Erdővölgyi Emilné elnök: A napirend előadója Dr. Cseri Tibor jegyző Úr lett volna, aki ülésünkön sajnos ismételten nem jelent meg.


Lovász György jegyzőkönyvvezető: Dr. Cseri Tibor jegyző Úr jelezte, és kérte, hogy adjam át álláspontját, miszerint az általa elkészített, a 2011. január 6-i ülésen benyújtott előterjesztés szövegén nem kíván változtatni, azt változatlan formában kívánja Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszteni.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Javaslom, hogy utolsó alkalommal kérjük fel a jegyző Urat, hogy a tervezet szövegét az általunk 2/2011 (I.06.) sz. SÖK KH. számon elfogadott határozatban foglalt módosításokkal változtassa meg. Amennyiben Dr. Cseri Tibor jegyző Úr az előterjesztésen nem kíván módosítani, abban az esetben kérjük, hogy álláspontját -miszerint a Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe beépítendő, a SÖK működését tartalmazó előterjesztésén nem kíván változtatni- a soron következő ülésünkig írásban is juttassa el Testületünkhöz. Javaslom, hogy kérjük ki az ügyben hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv álláspontját is.


Erdővölgyi Emilné elnök: Javaslom, hogy vegyük fel e tárgy ügyében a kapcsolatot Poldauf Gábor polgármesterrel, valamint kérjük fel a jegyző Urat, hogy az általa elkészített módosítás anyagát terjessze Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé. Azon az ülésen, amelyiken az előterjesztésünk tárgyalásra kerül, természetesen jelen kell lennünk, és amennyiben szükséges, észrevételeinket a képviselő-testület elé kell tárjuk. Kérem a képviselők szavazását.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


12/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

nem fogadja el Dr. Cseri Tibor jegyző előterjesztését a

Sváb Önkormányzat jogainak Kismaros Község Önkormányzat

SZMSZ-ébe történő belefoglalásáról, és ismételten kéri

annak a 2/2011 (I.06.) sz. SÖK KH. számú

határozatban foglaltak szerinti átdolgozását, valamint

a módosított anyag Kismaros Község Önkormányzat

Képviselő-testülete elé terjesztését.

Amennyiben módosításra nem kerül sor,

abban az esetben a SÖK megkeresi

Poldau Gábor polgármester Urat egyeztetés céljából,

Amennyiben ez sem vezet eredményre jogorvoslatért

fordul az ez ügyben hatáskörrel

rendelkező felügyeleti szervhez


Felelős: elnök, jegyző

Határidő: 2011.02.03.


  1. Napirend: Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros között megkötendő együttműködési megállapodás megvitatása


Lovász György jegyzőkönyvvezető: A napirenddel összefüggésben átadom a jelenlévő képviselőknek Dr. Cseri Tibor jegyző Úr által elkészített együttműködési megállapodás tervezetét.


Erdővölgyi Emilné elnök: Véleményem szerint a most kiosztott együttműködési megállapodás tervezetről jelen ülésünkön nem tudunk dönteni, mivel a megalapozott döntéshez szükséges a tervezetben foglaltak áttekintése-értelmezése, ezért javaslom, hogy a megállapodásról a soron következő ülésünkön döntsünk.

Felkérem szavazásra a testületet.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


13/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

úgy dönt, hogy Dr. Cseri Tibor jegyző Úr által

jelen ülésre beterjesztett együttműködési megállapodás

tervezetét érdemben a soron következő ülésen tárgyalja


Felelős: elnök

Határidő: 2011.02.03.4. Napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének elfogadása


Erdővölgyi Emilné elnök: A Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének végleges formátuma jelenleg még nem készült el, s szükséges a tervezet szövegének egy végső átdolgozása, ezért javaslom, hogy annak elfogadását a következő ülésünk időpontjáig halasszuk el.


Felkérem szavazásra a testületet.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


14/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

az SZMSZ elfogadását a következő ülés

időpontjáig elhalassza az SZMSZ szöveg

tervezetének végleges átdolgozása végett


Felelős: elnök

Határidő: 2011.02.03.


5. Napirend: Egyebek

Andresz Györgyné képviselő: Nagy sikerrel részt vett a Nachtigal Kórus a Váci Művelődési Ház által szervezett Adventi Ünnepségen.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Javaslom, hogy a fellépés díját, 20.000.- Ft kifizetését a Nachtigal Kórus részére.


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a testületet.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


15/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

Jóváhagyja a Nachtigal Kórus részére

20.000.- Ft kifizetését


Felelős: elnök

Határidő: 2011.02.03.


Erdővölgyi Emilné elnök: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy

2010. december 31-én pénztárunkat 22.480.- Ft.-tal,

   bankszámlánkat 124.678.- Ft-al zártuk.


Andresz Györgyné képviselő: Döntenünk szükséges a 2011. február 13-án megrendezésre kerülő Első Sváb Nemzetiségi Nap: Tánc- és Kórustalálkozó részleteiről. Javaslom, hogy a rendezvény teljes szervezési-lebonyolítási feladatait, valamint költségeit a SÖK vállalja fel.


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem döntésre a Tisztelt Képviselőket.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


16/2011 (I.19.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011.02.13-án

megrendezi az Első Sváb Nemzetiségi Napját: Tánc- és Kórustalálkozót,

melynek teljes anyagi finanszírozását biztosítja


Felelős: elnök

Határidő: 2011.02.13.


Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat megköszönöm a képviselőtársaim jelenlétét, és az ülést bezárom.Kmf.             Less Rudolf Erdővölgyi Emilné

             elnökhelyettes          elnök