Jegyzőköny 2011.01.06

Crabs Developer | 2011.04.04. 11:02

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. január 06-án megtartott ülésén.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető

Szeltnerné Winhardt Ildikó meghívott


Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, köztük Szeltnerné Winhardt Ildikót, az ÉMNÖSZ képviselőjét A mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek: A Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe, Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének módosítása, valamint az egyebek körébe tartozó ügyek megvitatása.


Less Rudolf Alelnök: Még a napirendek megtárgyalásának elkezdése előtt javaslom, hogy Szeltnerné Winhardt Ildikó részére biztosítsuk ülésünkön a tanácskozási jogot.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


1/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

ülésén biztosítja a tanácskozási jogot

Szeltnerné Winhardt Ildikó meghívott részére

Felelős: elnök

Határidő: azonnal


  1. Napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe.


Erdővölgyi Emilné elnök: Az első napirend előadója Dr. Cseri Tibor jegyző Úr lett volna, aki ülésünkön sajnos nem jelent meg, így véleményem szerint ismételten nem tudunk a napirenddel érdemben foglalkozni.


Lovász György jegyzőkönyvvezető: Dr. Cseri Tibor jegyző Úr átadott a részemre egy, a napirenddel kapcsolatos anyagot, mely többek között tartalmazza a Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe belefoglalandó -a Dunamenti Sváb Önkormányzat részére biztosított- jogokat, valamint azt, hogy az üléseken a személyem képviseli a jegyzőt.

Azok a kérdések, melyekre azonnal nem tudok választ adni, 15 napon belül kerülnek megválaszolásra.


/ Lovász György jegyzőkönyvvezető kioszt a jelenlévők részére 1-1 példány anyagot. /


Szeltnerné Winhardt Ildikó meghívott: Az átadott anyag 1. pontja meglehetősen szűken van megfogalmazva. Nem tartalmazza többek között azt, hogy a Dunamenti Svábok Önkormányzata hogyan tud részt venni a nemzetiségi közügyekben, valamint hogy mik azok a kapcsolódási pontok, ahol a két önkormányzat feladatellátásában egyeztetés, együttműködés szükséges. Véleményem szerint az 1. pontot mélyebben kell részletezni, a 2. és 3. pontokat pedig a Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros között megkötendő együttműködési megállapodásban kellene szerepeltetni, leszabályozni.


Erdővölgyi Emilné elnök: Az elhangzottak alapján nem javaslom Dr. Cseri Tibor jegyző Úr előterjesztésének elfogadását. Javaslom, hogy kérjük a benyújtott anyag határidőre történő átdolgozását.


Kérem a képviselők szavazását.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:2/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

nem fogadja el Dr. Cseri Tibor jegyző előterjesztését a

Sváb Önkormányzat jogainak Kismaros Község Önkormányzat

SZMSZ-ébe történő belefoglalásáról, és kéri

annak az alább részletezett pontok szerinti átdolgozását:

  1. SÖK a német közügyekkel kapcsolatos véleményezési

jogával milyen módon élhet

  1. SÖK feladatellátása során felmerült adminisztráció

(gépelés, előterjesztés elkészítés, postázás, fénymásolás,

telefon-fax biztosítás) ellátásának módja

  1. SÖK elnök részére meghívó, és valamennyi előterjesztés megküldése

az önkormányzat testületi üléseire vonatkozóan

  1. SÖK elnök a képviselő-testületi üléseken

milyen módon gyakorolhatja tanácskozási jogát

  1. SÖK testületi tagok milyen módon vehetnek részt

a Bizottságok munkájában


Felelős: jegyző

Határidő: 2011.01.15.


Erdővölgyi Emilné elnök: A közeljövőben szükséges a Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros közötti együttműködési megállapodás megszövegezése, meglátásom szerint a jegyző urat kellene felkérni a megállapodás megszövegezésére.


Szeltnerné Winhardt Ildikó meghívott: Meglátásom szerint mivel a Sváb Önkormányzat testületében nincs jogvégzett személy, ezért javaslom, hogy a testület határozati formában kérje fel az Önkormányzat jegyzőjét az együttműködési megállapodás elkészítésére.


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem a testületet, döntsön az együttműködési megállapodás elkészítéséről.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:3/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

felkéri Dr. Cseri Tibor jegyzőt a Sváb Önkormányzat

és Kismaros Község Önkormányzat között

megkötendő együttműködési megállapodás elkészítésére


Felelős: jegyző

Határidő: 2011.01.15.Szeltnerné Winhardt Ildikó meghívott: A nemzetiségi közügyekbe történő részvétel egyik módja lehet az, ha a Sváb Önkormányzat testületének tagjai kérik, hogy az önkormányzat Bizottságaiba delegálják őket.


Erdővölgyi Emilné elnök: Munkánkat, és a két önkormányzat közötti kooperációt nagyban elősegítené, ha a testületünk tagjai tanácskozási joggal részt tudnának venni az Önkormányzat Bizottságainak ülésein.

Kérem a testületet, szavazzanak arról, kívánjuk-e magunkat az Önkormányzat Bizottságaiba delegálni.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:4/2011 (I.06.) sz. DSÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

kéri Kismaros Község Önkormányzatától a DSÖK testületi tagjainak az

Önkormányzat Bizottságaiba történő delegálását

az alább ismertetett formában:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: Horváthné Rapolder Ágnes

Településfejlesztési Bizottság: Less Rudolf

Szociális- és Egészségügyi Bizottság: Erdővölgyi Emilné

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Andresz Györgyné


Felelős: elnök

Határidő: azonnal2.. Napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének elfogadása


Erdővölgyi Emilné elnök: Mivel a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-e jelenleg még nem készült el teljesen, s szükséges a tervezet szövegének ismételt átdolgozása, ezért javaslom, hogy annak elfogadását a következő ülésünk időpontjáig halasszuk el.


Felkérem szavazásra a testületet.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:5/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

az SZMSZ elfogadását a következő ülés

időpontjáig elhalassza az SZMSZ szöveg

tervezetének ismételt átdolgozása végett


Felelős: elnök

Határidő: 2011.01.15.
Erdővölgyi Emilné elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőt is szükséges választanunk. Mivel a jegyzőkönyveket mindig ugyanannak a képviselőnek kell hitelesíteni, ezért döntenünk kell a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről.


Felkérem a testületet a szavazásra:


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:6/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

állandó jegyzőkönyv hitelesítőnek

Less Rudolf alelnököt választja


Felelős: elnök

Határidő: azonnalEgyebek:

Andresz Györgyné képviselő: Az előző ülésünkön hozott döntésünknek megfelelően ezúton beszámolok az idei évben szervezendő programjainknak helyet adó Művelődési Ház termeinek lefoglalásáról, valamint a honlapunk elkészítésének aktuális állásáról.

Mivel az idei évben megrendezendő programjaink nagy részének pontos időpontja még nem ismert, ezért Burik Éva Művelődési Ház vezetővel ez idáig csak a 2011. február 13-án megrendezésre kerülő Kórus-és Tánctalálkozó termeinek lefoglalását sikerült megbeszélnem.

A Kórus- és Tánctalálkozón várhatóan az alábbi szervezetek fognak fellépni:

- Soroksári Vidám Favágók

- Berkenyei Énekkar

- Nachtigal Kórus Vecsés (vasárnap adnak pontos választ a fellépésükkel kapcsolatban)

- Marus Tánccsoport

- Kismarosi Fülemüle Kórus


A honlapunk webhelye jelenleg áll regisztráció alatt, éves üzemeltetési költsége várhatóan 12.000.- Ft. körül fog mozogni. A honlap megszerkesztésével kapcsolatban felvettem a kapcsolatot Andresz Györggyel és Laufer Tamással, akik ígéretet tettek arra, hogy segédkezni fognak annak elkészítésében. Jelenlegi feladatunk a honlapunk szerkezetének, menürendszerének, kinézetének meghatározása, mely feladat elvégzésének koordinálását Less Rudolf alelnök Úr vállalta magára. Az Andresz Györgyöt, illetve Laufer Tamást megillető tiszteletdíj összegének meghatározásáról az elkövetkező üléseinken még döntenünk kell.


Erdővölgyi Emilné elnök: Az előző Nemzetiségi Önkormányzat testülete az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban:

Támogatott szervezet megnevezése

Támogatás összege

Marus Tánccsoport

60.000.- Ft

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

90.000.- Ft

Kis Morgó Óvoda

50.000.- Ft

Photo Pont Kiadó

20.000.- Ft

Fülemüle Hagyományőrző Kórus

60.000.- FtA támogatás azzal a feltétellel lett átutalva, hogy a támogatott szervezetek 2010.12.31-ig kötelesek a megítélt támogatás összegével elszámolni.

Javaslom, hogy a támogatásban részesített szervezetek képviselőit hívjuk meg a soron következő ülésünkre, és szóban, vagy írásban számoljanak be a támogatás felhasználásáról.


Kérem a testület döntését.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:7/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

úgy dönt, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat által

az előző ciklusban támogatott, alább felsorolt szervezetek

a SÖK soron következő, 2011. január 20-i ülésén

számoljanak be szóban, vagy írásban a kapott

támogatás felhasználásáról

Támogatott szervezetek:

Marus Tánccsoport

Fülemüle Kórus

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

Kis Morgó Óvoda

Photo Pont Kiadó


Felelős: elnök

Határidő: 2011. január 20.Andresz Györgyné képviselő: Beszámolnék a két ülés között megvalósult eseményekről.


A Fülemüle Kórus karácsonyi koncertje kiválóan sikerült, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.


Kirakodóvásárt szerveztünk a Kismarosi Búcsú rendezvényen.


Képeslappal köszöntöttük sváb időseinket, akiknek nagyon jól esett az odafigyelés, a törődés.


2011. január 2-án lezajlott a Málenkij Robotra elhurcoltak emlékére rendezett ünnepség. Az emlékmű megkoszorúzása és az azt követő német nyelvű mise iránt igen nagy volt az érdeklődés, és szintén sok pozitív visszajelzést kaptunk a megszervezéssel kapcsolatban.


Erdővölgyi Emilné elnök: Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Nachtigal Kórusnak akik előadásukkal közreműködtek a megemlékezésen.


Részt kívánunk venni a Kongresszusi Központban 2011. január 8-án megrendezésre kerülő Országos Önkormányzati Gálán, ahol megvennénk a sváb népviseleteket tartalmazó könyvet 1 példányban, a Sváb Gyermektáncról szóló kisfüzeteket, valamint a hozzá tartozó dupla CD-ket, valamint a sváb területekről összegyűjtött dalok CD-it.


A vásárlásról is szükséges döntenünk, felkérem döntésre a testületet.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:8/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

úgy dönt, hogy az Országos Önkormányzati Gálán

megvásárolja a sváb népviseleteket tartalmazó

könyvet 1 példányban, a Sváb Gyermektáncról

szóló kisfüzeteket, valamint a hozzá tartozó dupla CD-ket,

valamint a sváb területekről összegyűjtött dalok CD-it.Felelős: elnök

Határidő: folyamatosErdővölgyi Emilné elnök: Problémát jelent, hogy a Sváb Önkormányzat ügyeit saját telefonunkon kell lebonyolítani, ezért javaslom, hogy költségvetésünk terhére vásároljunk 1 db mobiltelefont, amivel ügyeinket folyamatosan tudnánk intézni.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Javaslom, hogy kérjünk tájékoztatást Kismaros Község Önkormányzat jegyzőjétől, milyen módon tudna számunkra költségtérítés ellenében mobiltelefont biztosítani. Véleményem szerint megoldást jelentene, ha csatlakozni tudnánk az önkormányzat részére biztosított díjcsomaghoz, mely által a hivatal dolgozói egymással ingyen tudnak beszélni. Ez nagyban segítené munkánk végzését. Természetesen a havonta általunk lebeszélt összeget a Sváb Önkormányzat egyenlítené ki.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a testület döntését.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


9/2011 (I.06.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

2011. január 20-ig tájékoztatást kér Kismaros Község

Önkormányzat jegyzőjétől az ügyben, hogy az önkormányzat dolgozói

által használt flottás telefoncsomaghoz lehetőség

van-e költségtérítés ellenében csatlakozni.


Felelős: elnök

Határidő: 2011. január 20.Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat megköszönöm a képviselőtársaim jelenlétét, és az ülést bezárom.Kmf.
             Less Rudolf Erdővölgyi Emilné

        alelnök          elnök