Jegyzőköny 2010.12.09

Crabs Developer | 2011.04.04. 11:00

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. december 09-én megtartott ülésén.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető


Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. A mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek: Kisebbségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása, valamint az egyebek körébe tartozó ügyek megvitatása.


Javaslom, hogy a napirendek közül az egyebekkel folytassuk ülésünket.

Egyebek:

Erdővölgyi Emilné elnök: A Nachtigal Kórus kiajánlása ügyében szükséges döntést hoznunk, miszerint a kórus fellépne a Váci Művelődési Ház által szervezett ADVENTI ünnepségen 20.000.- Ft + ÁFA díj ellenében, mely összeg a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros számlájára folyna be. Kérem döntésüket.


Felkérem szavazásra a képviselő-testületet a Nachtigal Kórus kiajánlásáról.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


16/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

támogatja a Nachtigal Kórus fellépését

a Váci Művelődési Ház által

szervezett Adventi ünnepségen


Felelős: elnök

Határidő: 2010.12.19.Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Wiesner Éva, a Kis Morgó Óvoda intézményvezetője kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, miszerint támogassuk a Márton Napi programok szervezési kiadásait 25.000.- Forinttal.

Mivel az Óvoda ezévben már részesült támogatásban, ezért az idei évben történő ismételt támogatásukat nem javaslom.


Kérem a Tisztelt Testületet, döntsön az intézmény támogatásáról.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


17/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

nem támogatja a Kis Morgó Óvoda

Márton Napi Programok szervezési kiadásait


Felelős: elnök

Határidő: 2010.12.20.Erdővölgyi Emilné elnök: 2011. január 2-i időponttal megemlékezést szervezünk a Málenkij Robotra elhurcoltak emlékére, melynek menetéről-lefolyásáról szükséges döntést hoznunk. Javaslom, hogy az emlékmű ünnepélyes megkoszorúzását egy német nyelven celebrált mise kövesse.


Kérem a szavazást a megemlékezés lefolyására.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


18/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

az alábbi lefolyással, eseményekkel

támogatja a Málenkij Robotra elhurcoltak emlékére

megrendezésre kerülő ünnepséget:

A megemlékezés időpontja: 2011. január 2.

Koszorúzás az emlékműnél,

Német nyelvű mise celebrálása a Kismarosi Templomban


Felelős: elnök

Határidő: 2011.01.02Andresz Györgyné képviselő: 2010. évi programunk részét képezi a kismarosi sváb nemzetiségű időseink Karácsony alkalmából történő köszöntése, melyről szintén szükséges döntenünk.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


19/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

a kismarosi sváb időseket Karácsony alkalmából

képeslappal köszönti.

A köszöntéshez szükséges képeslapok beszerzésére

a testület 4.500.- Ft-ot különít el


Felelős: Andresz Györgyné

Határidő: 2010.12.24.Erdővölgyi Emilné elnök: Folyamatban van a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros létrejöttének, működésének Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe történő belefoglalása.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Javaslom, hogy kérjük fel Dr. Cseri Tibor jegyző urat egy tervezet elkészítésére, s javaslom a jegyző úr meghívását a soron következő ülésünkre.


Erdővölgyi Emilné elnök: Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a soron következő ülésünk időpontja 2011. január 6.


Felkérem döntésre a Testületet.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


20/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

felkéri Dr. Cseri Tibort, Kismaros Község Önkormányzat

Jegyzőjét egy, a mellékelt kézikönyvön, és

az alább felsorolt jogszabályokon alapuló,

a kisebbségi önkormányzat jogait-kötelezettségeit

tartalmazó tervezet elkészítésére

A figyelembe veendő jogszabályok az alábbiak:

Nemzeti Kisebbségi Törvény

217/1998 sz. Kormányrendelet

Államháztartási törvény

Közoktatási törvény

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

kéri Dr. Cseri Tibor jegyző megjelenését a soron

következő, 2011. január 6-án tartandó ülésre, s kéri a fenti

tervezettel kapcsolatos beszámoló megtartását


Felelős: elnök

Határidő: 2011.01.06.


Erdővölgyi Emilné elnök: A Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros honlapjának létrehozása tárgyában is döntenünk szükségek.


Andresz Györgyné képviselő: Javaslom Andresz György és Laufer Tamás urak felkérését a kisebbségi önkormányzat honlapjának elkészítésére. A honlap létrehozása Less Rudolf alelnök iránymutatásával valósulna meg.


Less Rudolf képviselő: Javaslom, hogy a honlap elkészítése tiszteletdíj fejében történjen, melynek összegéről a soron következő ülésen döntünk.


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a tisztelt testületet.


21/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

felkéri Andresz Györgyöt és Laufer Tamást a kisebbségi

Önkormányzat honlapjának elkészítésére

Less Rudolf alelnök iránymutatása alapján.

Az elvégzett munka fejében nyújtott tiszteletdíj

konkrét összegének meghatározása a soron

következő ülés napirendjét képezi.

A következő ülésen Less Rudolf alelnök

beszámol a honlap elkészítésének aktuális állásáról


Felelős: alelnök

Határidő: 2011.01.06.Erdővölgyi Emilné elnök: A jövő évre vonatkozó éves munkatervünkben foglaltak sikeres megvalósítása érdekében szükséges a Kismarosi Művelődési Ház termeinek lefoglalása. Javaslom, hogy a feladat lebonyolítására Andresz Györgyné képviselőt hatalmazzuk meg.


Felkérem döntésre a tisztelt testületet.


22/2010 (XII.09.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

meghatalmazza Andresz Györgyné képviselőt a

2011. évi programoknak helyet adó Kismarosi Művelődési Ház

termeinek lefoglalásának koordinálására, lebonyolítására


Felelős: Andresz Györgyné képviselő

Határidő: 2011.01.06


  1. sz. Napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének módosítása


Erdővölgyi Emilné elnök: Javaslom, hogy a soron következő ülés időpontjáig, Dr. Cseri Tibor jegyző által elkészített tervezet kézhez vételéig a fenti téma érdemi megtárgyalását halasszuk el.


Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat megköszönöm a képviselőtársaim jelenlétét, és az ülést bezárom.


Kmf.       Andresz Györgyné Erdővölgyi Emil Sándorné

               kisebbségi képviselő    elnök