Alakuló ülés 2010.10.12

Crabs Developer | 2011.04.04. 10:47

Jegyzőkönyv


Készült: A Kismaros Község Német Települési Kisebbségi Önkormányzatának 2010. október 12-én megtartott alakuló ülésén.

Jelen vannak: Huszár Attila HVB elnök

Erdővölgyi Emil Sándorné képviselő

Less Rudolf képviselő

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető


Meghívott: Poldauf Gábor polgármester


Erdővölgyi Emil Sándorné: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, Huszár Attila HVB elnököt és Poldauf Gábor polgármestert. Megkérem Lovász Györgyöt az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

Felkérem Huszár Attila HVB elnököt, hogy ismertesse a választás eredményeit.


Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a kisebbségi választások eredményéről


Előterjesztő: HVB Elnök

Huszár Attila HVB elnöke: Köszöntöm a jelenlévőket. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a 2010. évi önkormányzati választás törvényesen lezajlott. A kisebbségi választás eredménye a következő:


Andresz Györgyné képviselő 26 szavazat

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő 20 szavazat

Erdővölgyi Emil Sándorné képviselő 20 szavazat

Less Rudolf képviselő 19 szavazat


Települési kisebbségi képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása


Kisebbségi képviselők az esküt letették, HVB Elnöke átadta a megbízóleveleket és minden megválasztottnak eredményes munkát kívánt.


Alakuló ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása


Előterjesztő: Erdővölgyi Emil Sándorné korelnök

Erdővölgyi Emil Sándorné korelnök: Köszöntöm a jelenlevőket, megállapítom, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak - az ülés határozatképes -, s az ülést megnyitom.


Az ülés napirendje a következő: 1.) Elnök megválasztása

2.) Elnökhelyettes megválasztása

3.) Jegyzőkönyv hitelesítő választása

4.) Döntés a tiszteletdíjak mértékéről

5.) Döntés SZMSZ felülvizsgálatáról

6.) Egyebek


Kérem, hogy szavazzunk az ülés napirendjének elfogadásáról:


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


1/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzat

Képviselői az ülés napirendjét elfogadják

Felelős: korelnök

Határidő: azonnal


Személyi kérdéseket kell megvitatnunk, munkánkat zárt ülésen kellene folytatni, de javaslom, hogy a tisztségek betöltéséről nyilvános ülés keretében döntsünk. Kérem a szavazást.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


2/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzata

a személyi kérdésekről nyilvános ülésen dönt

Felelős: korelnök

Határidő: azonnal1. Napirend: Települési kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének megválasztása


Erdővölgyi Emil Sándorné korelnök: A két tisztség megválasztásához minősített többség szükséges. Kérem a képviselő társaimat, tegyék meg jelöléseiket.


A Kisebbségi Önkormányzat képviselői a tisztség betöltésére 3 javaslattal Erdővölgyi Emil Sándornét javasolják.


Erdővölgyi Emil Sándorné korelnök: A jelölést elfogadom, kérem a szavazást.


A testület (4:0) arányban hozta meg határozatát:


3/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzata

2010. október 12. napjával elnökének Erdővölgyi Emil Sándornét

választotta, aki feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

Felelős: Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A megbízatást elfogadom, s egyben javaslom, hogy a települési kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese Less Rudolf legyen. Amennyiben nincs ellenvélemény, kérem a szavazást.


A testület (4:0) arányban hozta meg határozatát:

4/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzata

2010. október 12. napjával elnökhelyettesének

Less Rudolfot választotta.

Felelős: Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos


2. Napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő választása


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A további ügymenethez jegyzőkönyv hitelesítőt is választanunk kell, melynek betöltését ABC sorrendben javaslom, s így Andresz Györgynét javaslom. Amennyiben nincs ellenvetés, kérem a szavazást.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


5/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzata

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Andresz Györgynét választotta

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


3. Napirend: Képviselői tiszteletdíjak megállapítása


Előterjesztő: Erdővölgyi Emil Sándorné elnök


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A települési kisebbségi önkormányzat az Elnök, az Elnökhelyettes és a Képviselők részére nem határoz meg tiszteletdíjat.


Kérem a szavazást a költségtérítés mértékéről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


6/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Német Kisebbségi Önkormányzata,

az önkormányzat tagjai részére nem állapít meg tiszteletdíjat

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


4. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Az 1993. évi LXXII. Tv 25 § alapján három hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 12-ig kell az SZMSZ-t felülvizsgálnunk.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:7/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Kisebbségi Önkormányzata

elfogadja a nemzetiségi SZMSZ

határidőre történő felülvizsgálatát.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. január 12.


5. Egyebek


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A kisebbségi önkormányzat nem kíván bizottságokat létrehozni, a fontosabb, jól elkülöníthető feladatcsoportok az alábbiak szerint kerülnének felosztásra a képviselők között:

Andresz Györgyné: Kulturális ügyek vitele, Kisebbségi Önkormányzat

szószólójaként képviselje az ügyeket a Települési

Önkormányzati Üléseken


Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna: Pénzügyek intézése


Erdővölgyi Emil Sándorné: Oktatás ügyek vitele


Less Rudolf: Német Kisebbségi Önkormányzat honlapjának, hirdetőtáblájának  elkészítése, az Önkormányzat sajtóban történő megjelenítése.


Kérem a szavazást a feladatcsoportok felosztásáról.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


8/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Német Kisebbségi Önkormányzata,

az önkormányzat képviselői részére történő feladatmegosztást elfogadja

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Döntenünk kell a Kismarosi Német Kisebbségi Önkormányzat nevéről is. Javaslom, hogy a Kisebbségi Önkormányzat neve az alábbi legyen:


Donauschwäbische Selbstverwaltung Kleinmarosch

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros


Kérem a szavazást a Kismarosi Német Kisebbségi Önkormányzat nevéről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


9/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Kismaros Község Német Kisebbségi Önkormányzat

döntése alapján a Kisebbségi Önkormányzat neve:

Donauschwäbische Selbstverwaltung Kleinmarosch

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros


Felelős: elnök

Határidő: azonnal


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A Német Kisebbségi Önkormányzat hivatalos átadás-átvételének idejéről is szükséges döntenünk. Javaslom, hogy a Hivatal átadás-átvételére 2010. október 21-én 18:00 órakor kerüljön sor.

Kérem az átadás-átvétel idejéről a szavazást:


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


10/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

döntése alapján a Kisebbségi Önkormányzat Hivatalának

átadás-átvételére 2010. október 21-én 18:00-kor kerül sor


Felelős: elnök

Határidő: 2010. október 21. 18:00


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Munkánk sikeres végzéséhez nélkülözhetetlen a szoros kapcsolatok kiépítése a kismarosi intézményekkel, szervezetekkel. Javaslom, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat az alábbi szervezetekkel kössön együttműködési megállapodást:

Kismaros Község Önkormányzata, Vilcsek Gyula Általános Iskola és Kis Morgó Óvoda KIKI, Kismarosi Faluház, Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, környező települések Német Kisebbségi Önkormányzatai, valamint Kismaros valamennyi helyi hagyományokat ápoló, képviselő szervezete, alapítványa, csoportja.


Kérem javaslatom támogatását.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


11/2010 (X.12.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

támogatja együttműködési megállapodások megkötését

az alábbi szervezetekkel:

Kismaros Község Önkormányzata,

Vilcsek Gyula Általános Iskola és Kis Morgó Óvoda KIKI,

Kismarosi Faluház, környező települések

Német Kisebbségi Önkormányzatai, valamint

Kismaros valamennyi helyi hagyományokat ápoló, képviselő

szervezete, alapítványa, csoportja, valamint az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségével megerősíti az előző önkormányzat

által kötött együttműködési megállapodást


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Poldauf Gábor polgármester: Köszönti a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőit, gratulál sikeres megválasztásukhoz.

Elmondja, hogy Kismaros Község Önkormányzata Wallhausen, német testvérváros Önkormányzatával - a települések közötti kapcsolat elmélyítése, valamint a német nyelvtanulás ösztönzése érdekében - együttműködési megállapodást kíván kötni. Poldauf Gábor polgármester vállalja, hogy az együttműködési megállapodás mihamarabbi megkötése végett felveszi a kapcsolatot a testvérváros önkormányzatával, valamint iskolájával, egyben felkéri a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőit, hogy a két település közötti együttműködés szorosabbá tétele érdekében mozgósítsák Kismaros lakosait.


Erdővölgyi Emil Sándorné: A Kismarosi Német Önkormányzat munkájával természetesen segíteni fogja a megállapodás létrejöttét, Kismaros lakosainak mozgósítását.


Néder Sarolta: Szeretném megköszönni a Német Kisebbségi Önkormányzat előző testületének, hogy hozzájárult a Photo Pont Kiadó által megjelentetett Száli Néni Naplója című könyv kiadási költségeihez.


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, az ülést bezárom.


Kmf.
  Andresz Györgyné Erdővölgyi Emil Sándorné

 kisebbségi képviselő    elnök